What is data governance, and why does it matter?

Your Opinion
Published: 17.05.23

“Data is an asset” เพราะข้อมูลเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากในยุคปัจจุบัน หลายๆองค์กรจึงต้อง มีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับภายในให้ปลอดภัยและดึงมาใช้ได้ง่ายที่สุด

แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่าการจะดึงข้อมูลมาใช้แต่ละทีนั้นยุ่งยากและสร้างความสับสนมาก ไม่ว่าจะเป็นเพราะการไม่รู้ที่มาของข้อมูล ไม่รู้ว่าจัดเก็บข้อมูลอย่างไร ต้องใช้อย่างไร ทำให้แม้จะมีข้อมูลมากแต่ก็นำออก มาใช้ได้แค่ส่วนเดียวเท่านั้น

การทำ Data Governance จึงสำคัญมากสำหรับองค์กรยุคใหม่ในการบริหารจัดการข้อมูล ให้ขับเคลื่อนไปด้วยข้อมูลที่ดีตลอด Life Cycle และนำมาใช้ได้ถูกวิธี ก่อนอื่นมาทำความรู้จัก Data Governance กันสักนิด

Data Governance Framework คืออะไร?

เพราะข้อมูลนั้นมีมากมายและแตกต่างกัน โครงสร้างข้อมูลและความซับซ้อนก็แตกต่างกันไปด้วย ยกตัวอย่างธุรกิจที่เราพบเจอในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้าน Healthcare ที่มีความเฉพาะและรายละเอียดปีกย่อยเยอะมาก หรือข้อมูลด้าน E-commerce ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลย่อยๆ ลงไปอีกหลายส่วน 

ดังนั้นข้อมูลจึงมีความเฉพาะและแตกต่างกัน การทำ Data Governance จึงไม่มีรูปแบบที่ตายตัว แต่มันเป็นกระบวนการสำคัญที่ระบุว่าใครสามารถ Take Action อะไรได้บ้าง ด้วยข้อมูลชนิดไหน และวิธีการใด 

กระบวนการนี้จึงเป็นแนวทางสำคัญช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจ ตั้งนโยบายและการบริหารให้เหมาะสม มีมาตรฐานและปลอดภัยกับเจ้าของข้อมูล ทำให้องค์กรเป็น Data Driven Organization 

เป้าหมายของการทำ Data Governance

สำหรับการทำ Data Governance นั้น เป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือการทำให้เกิด “ข้อมูลที่ดี” ภายในองค์กร ซึ่งข้อมูลที่ดีนั้นมี 3 องค์ประกอบสำคัญด้วยกันคือ

-Data Security ข้อมูลจะต้องมีความปลอดภัย สามารถรักษาความลับข้อมูลได้ (Confidentiality) มีการกำหนดสิทธิว่าใครแก้ไขได้บ้าง (Integrity) และมีการสำรอง ข้อมูลไว้เผื่อกรณีเกิดปัญหาต้องกู้คืนข้อมูล (Availability)

-Data Privacy ข้อมูลจะต้องมีการปกป้องความเป็นส่วนบุคคล โดยต้องมีการขออนุญาต (consent) จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเสมอ

-Data Quality ข้อมูลจะต้องมีคุณภาพ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้

สรุป Data Governance

สรุปให้เข้าใจง่ายๆ Data Governance คือ แนวคิดสำหรับการจัดการข้อมูลภายในให้มั่นใจว่าข้อมูลจะมีคุณภาพสูงสุด ผ่านการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน แบ่งความรับผิดชอบ stakeholders, data stewards, governance office และกระบวนการ data governance

การจะสร้าง Data Governance ให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนนั้นจึงไม่ใช่แค่หน้าที่ของแผนก IT ภายในองค์กรหรือใครคนใดคนหนึ่งเพียงเท่านั้น แต่เป็นภารกิจของทุกคนในองค์กรเลยทีเดียว ซึ่งต้องทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้ข้อมูลนั้นมีคุณภาพและองค์กรจะสามารถปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้อย่างแท้จริง

Cathcart Technology

Thailand