ทักษะอะไรบ้างที่นายจ้างมองหาในตัว IT Candidate มากที่สุด?

Your Opinion
Published: 04.04.23

จากแบบสำรวจล่าสุดโดย Cathcart Technology ที่เราเปิดให้นายจ้างจากบริษัทเทคในประเทศไทยเข้ามาร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นว่ามีทักษะอะไรบ้างที่นายจ้างส่วนใหญ่มักจะมองหาและตัดสินใจเลือกรับ IT Candidate เข้าทำงานมากที่สุดในปีนี้

ทักษะอะไรบ้างที่นายจ้างมองหาในตัว IT Candidate มากที่สุด?

จากแบบสำรวจล่าสุดโดย Cathcart Technology ที่เราเปิดให้นายจ้างจากบริษัทเทคในประเทศไทยเข้ามาร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นว่ามีทักษะอะไรบ้างที่นายจ้างส่วนใหญ่มักจะมองหาและตัดสินใจเลือกรับ IT Candidate เข้าทำงานมากที่สุดในปีนี้ 

IT Employer survey

จากผลลัพธ์ของผลสำรวจพบว่าทักษะที่นายจ้างมองหาในตัว IT Candidate มากที่สุดคือ “ทักษะการแก้ปัญหา” ที่มากถึง 16.99% เป็นทักษะที่นายจ้างส่วนใหญ่มองว่ามีความสำคัญและเป็นตัววัดความสามารถของ IT Candidate ว่าเหมาะสมกับการทำงานในองค์กรหรือไม่ 

ทักษะต่อมานายจ้างบริษัทเทคมองหา คือ ทักษะการทำงานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน โดยนายจ้างให้ความสำคัญมากถึง 15.03% ด้วยเหตุผลว่า IT Candidate ต้องทำงานเป็นโปรเจกต์ อาศัยการทำงานร่วมกับคนในทีมหรือระหว่างแผนกค่อนข้างเยอะ หากมีทักษะด้านนี้จะยิ่งช่วยให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนอีกทักษะหนึ่งที่มีความสำคัญและนายจ้างมองหาในตัว IT candidate มากถึง 15.03% เช่นกันคือ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพราะบริษัทเทคส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยพนักงานหลากหลายเชื้อชาติ และตำแหน่ง IT Lead ส่วนใหญ่ก็อาจเป็นชาวต่างชาติ ทำให้ IT Candidate ที่สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีจะยิ่งได้เปรียบและมีโอกาสได้งานมากยิ่งขึ้น

ส่วนทักษะที่นายจ้างบริษัทเทคมองหาในตัว IT Candidate ในลำดับต่อมาคือ ทักษะการคิดวิเคราะห์อยู่ที่ 14.38% ทักษะในการสื่อสารอยู่ที่ 13.73% และทักษะความยืดหยุ่นและการปรับตัวอยู่ที่ 13.07% 

ส่วนทักษะอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น การไม่ได้เป็น Job Hopper หรือ Money Driven หรือมีความสามารถในภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จากผลสำรวจพบว่านายจ้างบริษัทเทคส่วนใหญ่ไม่ได้พิจารณาในทักษะด้านนี้มากนัก

 

Article by Thanisorn Boonchote 

Nice Selfie

Office Manager

Chanatinad Chotiksatis

Thailand