เทรนด์ ESG ที่จะเปลี่ยนแปลงเกมธุรกิจไทยให้ยั่งยืนในปี 2024

Your Opinion
Published: 18.03.24

ปี 2024: ปีแห่งการพลิกโฉมธุรกิจด้วย ESG

ESG (Environmental, Social, and Governance) กลายเป็นเมกะเทรนด์ที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญในภาคธุรกิจ ซึ่งองค์กรที่ปรับตัวได้ทันตามเทรนด์เหล่านี้ จะสามารถคว้าโอกาสและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจได้ โดยเฉพาะธุรกิจ 3 กลุ่มหลัก ดังนี้

•   ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ (Extractives) เช่น กลุ่มธุรกิจเหมืองแร่ และธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เป็นต้น

•   ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก (Mass Market) เช่น กลุ่มธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Packaged Goods) เป็นต้น

•   ธุรกิจที่มีผู้ถือหุ้นจำนวนมากหรือเป็นบริษัทมหาชน (Public Company)

เทรนด์ ESG ที่น่าจับตามองในปี 2024 มีดังนี้:

1. การลดการใช้พลังงาน ประหยัดทรัพยากร และประหยัดพลังงานไฟฟ้า: วิกฤตพลังงานและราคาพลังงานที่ถีบตัวสูงขึ้น กระตุ้นให้ภาครัฐผลักดันนโยบายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้บริโภคเองก็เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน

2. เรื่องอาหาร Food System ได้รับความสนใจ: ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ทำให้ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมระบบอาหารให้ยั่งยืน และผู้บริโภคเริ่มตระหนักถึงผลกระทบของอาหารต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

3. บุคลากรด้าน ESG กำลังเป็นที่ต้องการสูง: หลายๆองค์กรให้ความสำคัญกับ ESG มากขึ้น ซึ่งตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับ ESG ได้แก่ ESG Manager, ESG Analyst, Sustainability Consultant, ESG Data Specialist เป็นต้น

4. รถยนต์ไฟฟ้า (EV) จุดเปลี่ยนสำคัญของเศรษฐกิจไทย: รัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างชัดเจน โดยมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ 30% ของยอดขายรถยนต์ใหม่ทั้งหมดภายในปี 2030

ความท้าทายด้าน ESG ของธุรกิจในไทย

•   การบังคับใช้กฎหมาย: กฎหมาย ESG มีมากขึ้น แต่การบังคับใช้ยังไม่เข้มข้น และองค์กรบางแห่งอาจไม่ปฏิบัติตาม

•   การเปลี่ยนผ่านรูปแบบพลังงาน: การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนมีค่าใช้จ่ายที่สูง ทำให้องค์กรบางแห่งอาจยังไม่พร้อมปรับตัว

•   ปัญหา Greenwashing: ESG ถูกใช้เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ หลายๆองค์กรมีการ “ฟอกเขียว” โฆษณาสินค้าหรือตัวองค์กรเกินจริง ทำให้ผู้บริโภคและนักลงทุนถูกหลอกลวง

แนวทางการรับมือกับความท้าทาย:

•   ภาครัฐ: พัฒนากลไกการบังคับใช้กฎหมาย และกำหนดมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล ESG ที่ชัดเจน

•   ภาคเอกชน: พัฒนากลยุทธ์ ESG ที่ชัดเจน และเปิดเผยข้อมูล ESG ที่โปร่งใส

อ้างอิงข้อมูลจาก

https://www.marketingoops.com/exclusive/esg-trend-2024/

https://www.bangkokbanksme.com/en/sustainability

 

Article by Benchawan Chantima

Nice Selfie

Office Manager

Chanatinad Chotiksatis

Thailand