Culture of connection in the workplace: การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุขและมีประสิทธิภาพ

Your Opinion
Published: 06.09.23

วัฒนธรรมของการติดต่อหรือเชื่อมโยงกันในที่ทำงานคืออะไร

“Culture of connection in the workplace” หมายถึง วัฒนธรรมที่เน้นการสร้างความเชื่อมโยงและความเข้าใจกันภายในองค์กรหรือในสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นวิธีที่พนักงานในทีมเชื่อมต่อกัน มีการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย และร่วมมือกันทำงานในบรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยสร้างความเชื่อมั่นร่วมกันในการปฏิบัติงานและจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก วัฒนธรรมรูปแบบนี้จะส่งผลให้พนักงานรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมและองค์กร ซึ่งได้รับการสนับสนุนและมีความเป็นกันเอง โดยสิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความสุขและความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน

วิธีที่สามารถใช้ในการสร้าง Culture of Connection ในที่ทำงาน

การสร้าง culture of connection จะช่วยเชื่อมโยงความรู้สึกและความเข้าใจระหว่างพนักงาน ทำให้พวกเขารับรู้ถึงค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งมีผลในการช่วยพัฒนาทักษะการทำงานและประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน อีกทั้งยังช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสนับสนุนการพัฒนาและความสำเร็จขององค์กรในระยะยาวอีกด้วย ซึ่งวิธีที่จะช่วยสร้างวัฒนธรรมในรูปแบบนี้ มีดังนีี้

1. สร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้าง: สร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างในการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างพนักงาน สนับสนุนการแสดงความคิดเห็นและการแบ่งปันไอเดีย เพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าเสียงของพวกเขามีค่าและได้รับการรับฟัง

2. สร้างความเข้าใจและความรับผิดชอบที่ชัดเจน: กำหนดกฎเกณฑ์และค่านิยมที่ชัดเจนให้กับพนักงาน เพื่อให้พวกเขาเข้าใจในสิ่งที่ตนเองต้องทำและสามารถรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองได้อย่างเหมาะสม

3. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม: สนับสนุนคนในทีมให้มีโอกาสทำงานร่วมกันในโครงการหรือโปรเจคต์ที่มีความหลากหลาย การทำงานเป็นทีมจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือในทีมให้เพิ่มมากขึ้น

4. สนับสนุนการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล: สร้างโอกาสให้พนักงานได้มีการพบปะและพูดคุยกันนอกเหนือจากงาน เช่น การจัดกิจกรรมสังสรรค์ งานเลี้ยง หรือการทำกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกันและกัน

อย่างไรก็ตามการสร้าง Culture of Connection ในที่ทำงานต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งฝ่ายผู้บริหารและพนักงานในองค์กรทั้งหมด เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความร่วมมือระหว่างบุคคลในที่ทำงานได้อย่างสูงสุด

#ConnectedCulture #WorkplaceConnection #CollaborativeCulture #ConnectedTeams

Office Administrator

Benchawan Chanthima

Thailand