Business Trends in the future : เทรนด์โลกยุคใหม่จะเป็นอย่างไรในอีก 10 ปีข้างหน้า?

Your Opinion
Published: 08.09.22

Business Trends

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคนี้มีศัพท์ใหม่เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Web 3.0, Metaverse รวมไปถึงเทรนด์ใหม่ๆ เช่น Green Cities หรือ Net Zero รถยนต์ไฟฟ้า ส่งผลให้ธุรกิจขนาดใหญ่ต้องปรับกระบวนการทำงาน ปล่อยคาร์บอนให้ลดลง เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์โลกและค่านิยมการทำงานแบบใหม่ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

สำหรับบทความนี้ เราได้สรุปเนื้อหาจากงาน Techsauce Global Summit ใน Session หัวข้อ “Navigating the Business Trends That Will Shape the Next 10 Years” โดยคุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เทรนด์โลกยุคใหม่จะเป็นอย่างไร และภาคธุรกิจต้องปรับตัวอย่างไรบ้างในอีก 10 ปีข้างหน้า มาวิเคราะห์และทำความเข้าใจไปพร้อมกัน

Speaker Techsauce WHA

 Demographic Shift : โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป

หลายประเทศทั่วโลกจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่าในปี 2050 เมื่อเทียบกับปี 2020 เพราะอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากแนวคิดของคนยุคใหม่ที่เริ่มไม่ได้วางแผนสำหรับการมีบุตรมากขึ้น รวมไปถึงพฤติกรรมของคน New Generations ที่แตกต่างออกไป เริ่มสนใจในเรื่องความยั่งยืน และสุขภาพมากกว่าคนในยุคอื่นๆ ส่งผลให้ธุรกิจสุขภาพ (Healthcare) และความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) กลายเป็นค่านิยมสำคัญ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ควบคู่กับการทำงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามายกระดับการทำงาน

จากเทรนด์การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น คุณจีรพรกล่าวว่า ทาง WHA เองก็ได้มีการปรับรูปแบบของธุรกิจ โดยมุ่งเน้น 4 เรื่องสำคัญคือ การขนส่ง (Logistics), การพัฒนาอุตสาหกรรม, แพลตฟอร์มดิจิทัล, สาธารณูปโภคและพลังงาน โดยได้ทำการทำวิจัยเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามายกระดับการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น 

Smart Warehouse : คลังเก็บสินค้าอัจฉริยะที่นำเอาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยในการทำงาน

Metaverse : เชื่อมโยงโลกจริงและโลกเสมือน โดยมีเทคโนโลยีอย่าง Blockchain, NFT, AI เป็นองค์ประกอบสำคัญ

-Quantum Computing : การประมวลผลอย่างอย่างรวดเร็วที่สามารถนำมาเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่ง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการเข้ารหัสข้อมูล

-Green Transportation : ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสามารถใช้งานได้อย่างยั่งยืน

นอกจากเทคโนโลยีทั้ง 4 เรื่องแล้ว การพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นอัจฉริยะก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมได้ ไม่ว่าจะเป็น การนำ IoT มาใช้ การบริหารจัดของเสียและมลภาวะ การจัดการพลังงานให้เป็นไปอย่างยั่งยืน และการเก็บข้อมูลส่วนต่าง ๆ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการและสร้างโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์เทรนด์โลกและธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลนี้ 

Cathcart Technology

Thailand