3 วิสัยทัศน์ที่ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลไม่ควรมองข้ามในปี 2024

Your Opinion
Published: 10.01.24

ในปี 2024 นี้ องค์กรต่างๆมีแนวโน้มที่จะต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมของผู้บริโภค และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ผันผวน

ด้วยเหตุนี้ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคล (CHRO) จึงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ โดยบทความวิจัยของ Gartner ได้ระบุ 3 ประเด็นหลักที่ CHROs ควรให้ความสำคัญในปี 2024 ดังนี้

1. สร้างความไว้วางใจด้วยแนวคิดแบบผู้นำที่ให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับแรก (Human-Centric Leadership)

งานวิจัยล่าสุดของ Gartner ได้เปิดเผยถึงความเชื่อใจที่องค์กรมีต่อพนักงานซึ่งมีอัตราส่วนที่ดีถึง 63% ในขณะที่ความเชื่อใจของพนักงานต่อองค์กรมีอัตราส่วนอยู่ที่  53% ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยอื่นๆที่พบว่า ความเชื่อใจของพนักงานต่อองค์กรมีแนวโน้มที่จะลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ดังนั้น CHROs จำเป็นต้องมีความโปร่งใสในการสื่อสาร อีกทั้งคำพูดและการกระทำต้องสอดคล้องกันเพื่อสร้างความไว้วางใจในองค์กร ซึ่งคุณสมบัติหลักของการมีความเป็นผู้นำที่เน้นคนมาเป็นอันดับแรกมีดังนี้

1. โปร่งใสและจริงใจ (Authentic): สร้างความเชื่อมั่นด้วยการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา และการกระทำของผู้นำต้องสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร

2. เห็นอกเห็นใจ (Empathetic): ให้ความสำคัญกับสุขภาพกายและใจของพนักงาน

3. ปรับตัวได้ (Adaptive): ตระหนักถึงความต้องการของพนักงานแต่ละบุคคล และปรับสไตล์การเป็นผู้นำให้เหมาะสม รวมถึงการเปิดรับแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้กับองค์กร

2. สนับสนุนความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง

CHROs มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมในองค์กร โดยสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

•   ปลูกฝังเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วม: สื่อสารเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรให้ชัดเจน เพื่อให้พนักงานทุกระดับขององค์กรมีความเข้าใจตรงกัน

•   ยอมรับความหลากหลายและความเห็นต่าง: สร้างวัฒนธรรมที่เห็นคุณค่าของความแตกต่าง และเปิดรับความเห็นต่างของคนในองค์กร เพื่อส่งเสริมรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย

•   ส่งเสริมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ: สร้างทักษะการสื่อสารที่ชัดเจน สม่ำเสมอ และโปร่งใสให้กับผู้นำ ในทุกช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

3. ระบุและแก้ไขอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ของ HR

CHROs ไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลเรื่องทรัพยากรบุคคลเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรอีกด้วย ดังนั้น CHROs สามารถแสดงผลกระทบเชิงกลยุทธ์ได้ดังนี้

•   ปรับกลยุทธ์ของ HR ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ: ทุกๆกิจกรรมของ HR ต้องส่งผลโดยตรงต่อเป้าหมายขององค์กรและผลลัพธ์ทางธุรกิจ

•   ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นหลัก: ใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อวัดผลกระทบของโปรแกรมและกลยุทธ์ของ HR เพื่อสร้างการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

•   สร้างความร่วมมือกับผู้นำธุรกิจ : CHROs ควรสร้างความร่วมมือกับผู้นำธุรกิจเพื่อเข้าใจความต้องการของพวกเขาและรับประกันว่าโซลูชันของ HR จะมีผลลัพธ์ที่ชัดเจน

โดยสรุป ประเด็นสำคัญเหล่านี้เน้นย้ำถึงบทบาทที่จะเปลี่ยนแปลงไปของ CHRO ในปี 2024 จากที่ต้องดูเเลเพียงแค่ด้านทรัพยากรบุคคล อาจจะต้องมีหน้าที่ในการปรับกลยุทธ์และวิธีการทำงานของตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จในภูมิทัศน์การทำงานที่เปิดกว้างและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงที่มักจะเกิดขึ้น

อ้างอิงข้อมูลจากบทความวิจัยของ Gartner

Leadership Vision for 2024: Chief HR Officer (1), (2)

Office Administrator

Benchawan Chanthima

Thailand