Cathcart Technology มอบทุนการศึกษา สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

Your Opinion
Published: 03.07.24

🎓 Cathcart Technology ร่วมมือ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนนิสิตชั้นปีที่หนึ่งและสองในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ต้องการรับทุนการศึกษา

Beyond Recruitment – วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ คือการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยกับธุรกิจไอที และที่สำคัญ Cathcart Technology พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนเทคโนโลยีและเศรษฐกิจให้เติบโต ผ่านการมอบทุนการศึกษาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรสายไอทีในอนาคต

เปิดรับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 1 และ 2 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อรับทุนการศึกษาประจำปี 2024 จำนวน 1 ทุน

คุณสมบัติ
1. เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 หรือ 2 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนฯ
2. ไม่เคยติด 0, F หรือ W
3. ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง มีรายได้รวมไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
4. ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งอื่น ในขณะที่สมัครขอรับทุนการศึกษาจากแคทคาร์ต
5. เป็นผู้ที่สนใจใฝ่เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. เขียนเรียงความภาษาไทย ไม่เกิน 500 คำ ตามหัวข้อที่กำหนดไว้

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคม

อ่านรายละเอียด และสมัครได้ที่ https://bit.ly/3W4nd7v

#CathcartTechnology #CathcartTechnologyScholarship #Scholarship #KasetsartUniversity #KU84 #KU83 #Engineering

Director

Nick Macdougall

Thailand